img

FINALIDADE / OBXECTIVO

Favorecer o acceso a préstamos a longo prazo para financiar investimentos produtivos e/ou circulante estrutural por parte das pemes galegas.

TIPOS DE APOIO

O Igape bonificará o tipo de xuro que aplique a entidade de crédito adherida e a comisión do aval da SGR nos termos indicados nas seguintes alíneas desta modalidade de préstamos. Así mesmo, o Igape poderá reavalar ata un máximo do 25 % do risco asumido polas SGR como primeiras avalistas. As axudas financeiras que se concedan ao abeiro destas bases terán a consideración de axuda de minimis.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS

1. As pequenas e medianas empresas, segundo a definición establecida pola Comisión Europea, que cumpran os seguintes requisitos:
 • Teñan o seu domicilio fiscal e desenvolvan a súa actividade económica en Galicia.
 • Cumpran os requisitos e condicións establecidos para a correspondente liña de financiamento, que se detallan no anexo I das bases reguladoras da axuda.
2. As pequenas e medianas empresas poderán ser persoas físicas ou xurídicas. Tamén poderán ter a condición de persoas beneficiarias as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, as comunidades de bens, as sociedades civís, ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, cumpran os requisitos  solicitados.

SECTORES INCENTIVABLES

Considéranse atendibles todas as actividades.

REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO

 • Importe: O importe do préstamo a avalar será igual ou superior a 3.000 € e igual ou inferior a 1.000.000 €. Un mesmo titular poderá presentar varias solicitudes de axuda ao abeiro deste apartado I.1. Neste suposto acumularase o importe total do financiamento, que non poderá superar o límite de 1.000.000 € por convocatoria.
 • Prazo: O prazo mínimo do préstamo a avalar será de 3 anos e non superior a 10 anos, incluída unha carencia dun máximo de 2 anos. En calquera caso, a vixencia do reaval non superará os 7 anos.
 • Tipo de xuro. O tipo de xuro nominal anual será variable co sistema de variación seguinte:
  • Tipo de referencia: Será o euribor a prazo de 6 meses. As revisións faranse semestralmente.
  • Tipo adicional: Será o que libremente pacten as partes sen que, en ningún caso, poida exceder de 1,90 puntos porcentuais. O tipo de xuro nominal anual dos préstamos será, para cada semestre natural, o resultante de engadirlle ao tipo de referencia o tipo adicional que pacten as partes.
 • Subvención ao tipo de xuro: O Igape poderá subvencionar a fondo perdido ata un importe equivalente a 1,90 puntos porcentuais dos xuros dos 3 primeiros anos de vixencia dos préstamos concedidos.
 • Comisións: As comisións máximas que a entidade de crédito poderá repercutir por tódolos conceptos na formalización será do 0,60 %
 • Subvención á comisión do aval. O Igape poderá subvencionar a fondo perdido un importe equivalente a 1,25 puntos porcentuais da comisión de aval dos 3 primeiros anos de vixencia dos préstamos avalados concedidos ao abeiro desta modalidade.

Related Post

AYUDA IGAPE: IG257 REAVAL CRECIMIENTO

img

FINALIDAD / OBJETIVO

Favorecer el acceso a préstamos a largo plazo para financiar inversiones productivas y/o circulante estructural por parte de las pymes gallegas.

TIPOS DE APOYO

El Igape bonificará el tipo de interés que aplique la entidad de crédito adherida y la comisión del aval de la SGR. Asimismo, el Igape podrá reavalar hasta un máximo del 25 % del riesgo asumido por las SGR cómo primeras avalistas. Las ayudas financieras que se concedan al amparo de estas bases tendrán la consideración de ayuda de minimis.

BENEFICIARIOS POTENCIALES

1. Las pequeñas y medianas empresas, según la definición establecida por la Comisión Europea, que cumplan los siguientes requisitos:
 • Tengan su domicilio fiscal y desarrollen su actividad económica en Galicia.
 • Cumplan los requisitos y condiciones establecidos para la correspondiente línea de financiación, que se detallan en el anexo I de las bases reguladoras de la ayuda.
2. Las pequeñas y medianas empresas podrán ser personas físicas o jurídicas. También podrán tener la condición de personas beneficiarias las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles, o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, cumplan los requisitos solicitados.

SECTORES INCENTIVABLES

Se consideran atendibles todas las actividades.

REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO

 • Importe: El importe del préstamo a avalar será igual o superior a 3.000 € e igual o inferior a 1.000.000 €. Un mismo titular podrá presentar varias solicitudes de ayuda. En este supuesto se acumulará el importe total de la financiación, que no podrá superar el límite de 1.000.000 € por convocatoria.
 • Plazo: El plazo mínimo del préstamo a avalar será de 3 años y no superior a 10 años, incluida una carencia de un máximo de 2 años. En cualquiera caso, la vigencia del reaval no superará los 7 años.
 • Tipo de interés. El tipo de interés nominal anual será variable con el sistema de variación siguiente:
  • Tipo de referencia: Será el euríbor a plazo de 6 meses. Las revisiones se harán semestralmente.
  • Tipo adicional: Será lo que libremente pacten las partes sin que, en ningún caso, pueda exceder de 1,90 puntos porcentuales. El tipo de interés nominal anual de los préstamos será, para cada semestre natural, el resultante de añadirle al tipo de referencia el tipo adicional que pacten las partes.
 • Subvención al tipo de interés: El Igape podrá subvencionar a fondo perdido hasta un importe equivalente a 1,90 puntos porcentuales de los intereses de los 3 primeros años de vigencia de los préstamos concedidos.
 • Comisiones: Las comisiones máximas que la entidad de crédito podrá repercutir por todos los conceptos en la formalización será del 0,60 %.
 • Subvención a la comisión de aval. El Igape podrá subvencionar a fondo perdido un importe equivalente a 1,25 puntos porcentuales de la comisión de aval de los 3 primeros años de vigencia de los préstamos avalados concedidos al amparo de esta modalidad.

Related Post