Como se calcularán os novos pagos fraccionados do IS?

img

O 30 de setembro aprobouse a reforma do Imposto de Sociedades polo consello de ministros, na cal se modificaban os pagos fraccionados que deben aplicar certos grupos de empresas.

Só afectará as empresas cuxa importe neto da cifra de negocios impositivo sexa superior a dez millóns de euros no exercicio anterior á data na que se inicie o período.

O principal cambio para estas empresas, implicará que a porcentaxe a ingresar nos pagos fraccionados pase a ser de 19/20 do tipo impositivo redondeándoo por exceso.

Por outra banda, cabe resaltar que a cantidade a ingresar non deberá ser inferior ao 23 por cento do resultado positivo da conta de perdas e ganancias do exercicio dos 3, 9 ou 11 primeiros meses de cada ano natural. Con todo, a porcentaxe será dun 25 por cento para entidades de crédito e empresas dedicadas á exploración e investigación de xacementos e almacenamentos subterráneos de hidrocarburos.

Finalmente, cabe lembrar que o resto de empresas cuxo importe neto da cifra de negocios sexa inferior a dez millóns, seguirán aplicando o mesmo porcentaxe dos últimos períodos, un 5/7 o cal se redondeará por defecto.

Related Post

¿Cómo se calcularán los nuevos pagos fraccionados del IS?

img

El 30 de septiembre se ha aprobado la reforma del Impuesto de Sociedades por el consejo de ministros, en la cual se modificaban los pagos fraccionados que deben aplicar ciertos grupos de empresas.

Solo afectará a las empresas cuya importe neto de la cifra de negocios impositivo sea superior a diez millones de euros en el ejercicio anterior a la fecha en la que se inicie el período.

El principal cambio para estas empresas, implicará que el porcentaje a ingresar en los pagos fraccionados pase a ser de 19/20 del tipo impositivo redondeándolo por exceso.

Por otra parte, cabe resaltar que la cantidad a ingresar no deberá ser inferior al 23 por ciento del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural. Sin embargo, el porcentaje será de un 25 por ciento para entidades de crédito y empresas dedicadas a la exploración e investigación de yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos.

Finalmente, cabe recordar que el resto de empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a diez millones, seguirán aplicando el mismo porcentaje de los últimos periodos, un 5/7 el cual se redondeará por defecto.

Related Post