CURSO ESTRATEXIAS PARA INCREMENTAR AS VENDAS: PLAN DE MERCADOTECNIA

img

CURSO ESTRATEXIAS PARA INCREMENTAR AS VENDAS: PLAN DE MERCADOTECNIA

A venda é unha actitude e debemos lembrar que todos na organización vendemos algo. Pero debemos planificalo.

Do 20 ao 22 de febreiro de 2017, Rafael Martínez-Carrasco, Socio-Director de Arxon Estratexia impartirá na Cámara de Comercio da Coruña, o curso ?Estratexias para incrementar as vendas: Plan de Mercadotecnia?, imprescindible para pemes e autónomos interesados en coñecer a importancia do plan de mercadotecnia nas vendas da empresa.

CONTIDOS DO CURSO:

1. O Plan de Mercadotecnia. Ferramenta comercial. O Plan de Mercadotecnia como ferramenta de venda, claves na elaboración do Plan e o seu destino.

2. Proceso de elaboración. Metodoloxía de diagnose interna previa. Análise e diagnóstico da situación actual, ferramentas prácticas, estudo de clientes e non clientes, revisión estratéxica comercial da empresa, coñecemento do cliente e obtención de información, bases de datos e sistemas. Combinación de actuacións en liña e offline.

3. Desenvolvemento e execución do Plan. Definición de obxectivos, deseño práctico de accións, os briefings operativos, proceso de validación das accións, cronograma de execución. O orzamento de Mercadotecnia.

4. O Plan de Mercadotecnia como ferramenta de control de xestión (control das accións do Plan, responsable do control comercial, perfil e desempeño, os KPIs estratéxicos e operativos comerciais, sistema práctico de control comercial, accións correctoras.

5. Casos prácticos de empresas reais.

OBXECTIVOS: Coñecer a importancia do plan de mercadotecnia nas vendas da empresa. Proporcionar ferramentas de análises e execución.

ORIENTADO PREFERENTEMENTE A: Empresarios, emprendedores, persoas relacionadas coa venda e interesados en xeral.

METODOLOXÍA: Formación teórica con apoio de casos prácticos reais e medios audiovisuais.

PRAZAS LIMITADAS – CERTIFICADO ACREDITATIVO

DATA E HORA LÍMITE DE INSCRICIÓN: 16 DE FEBREIRO, 13:00 HORAS

HORARIO E DURACIÓN: 18:00 a 21:30 horas (luns e martes), e 18:00 a 21:00 horas (mércores), 10 horas.

MATRÍCULA: 105,00 ?. 80,00 ? para empresarios e persoal de empresas socias da Cámara. Ata o 100% de bonificación (Fundación Estatal para a Formación no Emprego), solicite e cubra a documentación necesaria en: formacion@camaracoruna.com

IMPARTE: D. Rafael Martínez-Carrasco Samartín.

INFORMACIÓN E MATRÍCULA: Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación da Coruña. C/Alameda, 30, 1º. A Coruña. Tel: 981 216 072.

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Centro de Formación da Cámara. C/Mendaña de Neyra, 3 (lateral ao Recinto Feiral de EXPOCORUÑA).

Related Post

CURSO ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LAS VENTAS: PLAN DE MARKETING

img

CURSO ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LAS VENTAS: PLAN DE MARKETING

La venta es una actitud y debemos recordar que todos en la organización vendemos algo. Pero debemos planificarlo.

Del 20 al 22 de febrero de 2017, Rafael Martínez-Carrasco, Socio-Director de Arxon Estrategia impartirá en la Cámara de Comercio de A Coruña, el curso “Estrategias para incrementar las ventas: Plan de Marketing”, imprescindible para pymes y autónomos interesados en conocer la importancia del plan de marketing en las ventas de la empresa.

CONTENIDOS DEL CURSO:

1. El Plan de Marketing. Herramienta comercial. El Plan de Marketing como herramienta de venta, claves en la elaboración del Plan y su destino.

2. Proceso de elaboración. Metodología de diagnosis interna previa. Análisis y diagnóstico de la situación actual, herramientas prácticas, estudio de clientes y no clientes, revisión estratégica comercial de la empresa, conocimiento del cliente y obtención de información, bases de datos y sistemas. Combinación de actuaciones online y offline.

3. Desarrollo y ejecución del Plan. Definición de objetivos, diseño práctico de acciones, los briefings operativos, proceso de validación de las acciones, cronograma de ejecución. El presupuesto de Marketing.

4. El Plan de Marketing como herramienta de control de gestión (control de las acciones del Plan, responsable del control comercial, perfil y desempeño, los KPIs estratégicos y operativos comerciales, sistema práctico de control comercial, acciones correctoras.

5. Casos prácticos de empresas reales.

OBJETIVOS: Conocer la importancia del plan de marketing en las ventas de la empresa. Proporcionar herramientas de análisis y ejecución.

ORIENTADO PREFERENTEMENTE A: Empresarios, emprendedores, personas relacionadas con la venta e interesados en general.

METODOLOGÍA: Formación teórica con apoyo de casos prácticos reales y medios audiovisuales.

PLAZAS LIMITADAS – CERTIFICADO ACREDITATIVO

FECHA Y HORA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 16 DE FEBRERO, 13:00 HORAS

HORARIO Y DURACIÓN: 18:00 a 21:30 horas (lunes y martes), y 18:00 a 21:00 horas (miércoles), 10 horas.

MATRÍCULA: 105,00 €. 80,00 € para empresarios y personal de empresas socias de la Cámara. Hasta el 100% de bonificación (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo), solicite y cubra la documentación necesaria en: formacion@camaracoruna.com

IMPARTE: D. Rafael Martínez-Carrasco Samartín.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de A Coruña. C/Alameda, 30, 1º. A Coruña. Tel: 981 216 072.

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Centro de Formación de la Cámara. C/Mendaña de Neyra, 3 (lateral al Recinto Ferial de EXPOCORUÑA).

Related Post