Como se calcularán os novos pagos fraccionados do IS?

O 30 de setembro aprobouse a reforma do Imposto de Sociedades polo consello de ministros, na cal se modificaban os pagos fraccionados que deben aplicar certos grupos de empresas.

Só afectará as empresas cuxa importe neto da cifra de negocios impositivo sexa superior a dez millóns de euros no exercicio anterior á data na que se inicie o período.

O principal cambio para estas empresas, implicará que a porcentaxe a ingresar nos pagos fraccionados pase a ser de 19/20 do tipo impositivo redondeándoo por exceso.

Por outra banda, cabe resaltar que a cantidade a ingresar non deberá ser inferior ao 23 por cento do resultado positivo da conta de perdas e ganancias do exercicio dos 3, 9 ou 11 primeiros meses de cada ano natural. Con todo, a porcentaxe será dun 25 por cento para entidades de crédito e empresas dedicadas á exploración e investigación de xacementos e almacenamentos subterráneos de hidrocarburos.

Finalmente, cabe lembrar que o resto de empresas cuxo importe neto da cifra de negocios sexa inferior a dez millóns, seguirán aplicando o mesmo porcentaxe dos últimos períodos, un 5/7 o cal se redondeará por defecto.

Related Post