ITVs para a posta a punto do teu negocio

img

De setembro a decembro de 2016, Arxon Estratexia ofrece tres plans para a posta a piques de pemes e traballadores autónomos, trátase de identificar os principais PUNTOS DE MELLORA do negocio e desenvolver accións concretas orientadas á obtención de resultados no curto prazo.

Desexas coñecer a situación financeira, fiscal e mercantil do teu negocio? As súas fortalezas, debilidades? Definir accións concretas? Non o penses máis,  en ARXON ESTRATEXIA axudámosche mediante un plan especificamente deseñado para conseguir a posta a piques do teu negocio.

ITV Financeira

Desequilibrios e problemas financeiros

 • Identifica o que os estados financeiros din do teu negocio: Evolución e desequilibrios previstos polo endebedamento, análise de custos de capital ou estudo do Fondo de Manobra, por exemplo.
 • Identifica problemas financeiros ESTRUTURAIS, que afecten a a viabilidade da empresa.

Xestión proactiva de Tesouraría

 • Coñece a xestión financeira do teu negocio para ANTICIPARCHE a as necesidades a curto prazo.
 • Aprende a manexar unha ferramenta para a xestión da Tesouraría do teu negocio.

Políticas financeiras para a Xestión Comercial

 • Revisión das condicións de negociación para os acredores e clientes da empresa. Aumento da rendibilidade bruta a través de a mellora da negociación.
 • Control e riscos comerciais dos pendentes de cobro sobre os activos do teu negocio.

Procesos

 • Revisión de procesos administrativos para a súa OPTIMIZACIÓN.

Prezo de 1.200 €

Oferta para socios de AJE (30% desconto) 840 €

ITV Fiscal

Auditoría fiscal 2012-2016

 • Imposto de Sociedades, IVE, IRPF dos socios e administradores, retencións e outros modelos.
 • Obrigacións formais e materiais.
 • Posibles continxencias e riscos ante unha inspección.

Continxencias?

 • Identifícaas para poder estar preparado en caso de inspección fiscal.

Proxección fiscal futura

 • Requisitos da planificación fiscal para evitar as dificultades financeiras xeradas no negocio.
 • Orzo fiscal anual.

Puntos de control sobre a Xestoría externa

 • Identifica que información debes coñecer sen chegar a modo EXPERTO para non incorrer en novas responsabilidades.

Prezo de 1.200 €

Oferta para socios de AJE (30% desconto) 840 €

ITV Mercantil

Revisión de Contas Anuais

 • Comproba se os estados financeiros da túa empresa reflicten a imaxe fiel do patrimonio e a situación financeira do negocio.

Auditoría patrimonial e operacións vinculadas

 • Revisión dos contratos mercantís asinados pola empresa e o soporte documental dos mesmos.
 • Estrutura societaria e operacións vinculadas derivadas de acordos entre socios, empresa ou outras partes, por exemplo os familiares.

Xestión de riscos

 • Determinación dos aspectos máis relevantes sobre os riscos patrimoniais para os administradores a partir da análise de as Contas Anuais.
 • Revisión de garantías, fiadores e avalistas.

Prezo de 1.200 €

Oferta para socios de AJE (30% desconto) 840 €

 

ITVs_Anuncio_Web

Related Post