PEL EMPRENDE INVESTIMENTO 2019

img

Axudas ao apoio ao investimento en bens inventariables

FINALIDADE

Estas axudas contribúen á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables de pequenas empresas, medianas empresas e microempresas en calquera das modalidades xurídicas existentes, favorecendo aquelas actividades económicas recollidas na Estratexia Española de Activación para o Emprego 2017-2020, consideradas con mellores perspectivas.

 

DESTINATARIOS

Autónomos e persoas xurídicas:
1. Ter domicilio fiscal nalgún municipio da provincia da Coruña.
2. Ter actividade económica con ánimo de lucro
3. Ter antigüidade máxima de 5 anos de exercicio continuado na actividade empresarial para a que solicita a axuda

 

GASTOS SUBVENCIONABLES

Terán a consideración de gastos subvencionables aqueles investimentos que resulten necesarias para o desenvolvemento da actividade da empresa

Aplicacións Informáticas. Propiedade ou dereito ao uso de programas informáticos adquiridos a terceiros. Desenvolvemento de páxinas web.
Maquinaria. Conxunto de máquinas ou bens de equipo mediante os cales se realiza a extracción
Utillaxe. Conxunto de utensilios ou ferramentas que se poden utilizar autónoma ou conxuntamente coa maquinaria, incluídos os moldes e persoais e que sexan necesarias para a realización da actividade.
Mobiliario. Mobiliario e material de oficina.
Equipos para procesos de información. Computadores e demais conxuntos electrónicos.

 

CONTÍA
As entidades poderán presentar un orzamento mínimo de gasto de 2.500 € e un máximo de 25.000 € (excluído o IVE), do cal poderán solicitar como máximo, o 80%.
O importe máximo da subvención para conceder é de 20.000 € (excluído o IVE)

Related Post