RD-Lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego

img

Esta semana no citado Real Decreto-Lei establécense medidas que complementan ou amplían algunhas das xa establecidas en anteriores normativas, velaquí un resumo das máis significativas para o mantemento da actividade empresarial.

Medidas en materia fiscal:

 • Rebaixa no tipo impositivo ao 0% para importacións, adquisicións e entregas intracomunitarias de material sanitario, adquirido por entidades de Dereito Público, clínicas ou centros hospitalarios. Estas operacións documentaranse en factura como operacións exentas. Ata o 31 de xullo de 2020
 • Posibilidade de variar a modalidade do cálculo dos pagos fraccionados do imposto sobre sociedades polo previsto no 40.3, con limitación a estes períodos
  • Para os que non presentaron o modelo: marcando a opción ao presentar o modelo
  • Para os que xa o presentaron: poderán exercitar a opción en outubro
 • Limitación da renuncia ao método de estimación obxectiva ao exercicio 2020, podendo volver a el en 2021 presentando revogación a renúnciaa
 • Posibilidade de non computar no modelo 131 e no modelo 303 en réxime simplificado como días de exercicio de actividade os días de vixencia do estado de alarma
 • Suspensión do inicio do período executivo para débedas tributarias no caso de concesión de obtención de financiamento se:
  • Solicítanse os aprazamentos por causa de COVID 19
  • Que se lle conceda o aprazamento
  • Satisfáganse as débedas integramente no momento de obtención de financiamento

Isto pódese aplicar tamén ás liquidacións presentadas con anterioridade á declaración do estado de alarma se se dan os requisitos da disposición transitoria primeira, entre eles a solicitude de financiamento para a empresa.

 • Ampliación de todos os prazos previstos no RD- L 8/2020 do 17 de marzo previstos para o 30 de abril e o 20 de maio ao 30 de maio

Medidas en materia laboral:

 • Aumento do dereito de adaptación e redución de xornada e carácter preferente do teletraballo ata tres meses tras o fin do período de alarma
 • Desemprego en caso de cesamento en período de proba e desistencia voluntario e para persoas traballadores fixas-descontinuas
 • Suspensión dos prazos de prescrición das accións de Inspección de Traballo e Seguridade social
 • ERTES por forza maior en empresas consideradas non esenciais para traballadores non afectos a esas áreas
 • Modificación do réxime sancionador para incluír as solicitudes de ERTE que contivesen falsidades ou incorrecciones nos datos

Medidas en materia de arrendamento

 • Arrendamentos para uso distinto do de vivenda Poderase solicitar no prazo dun mes desde a entrada en vigor do real decreto-lei a moratoria no pago da renda arrendaticia durante o estado de alarma e as súas prorrogas e afectará o período de tempo ata un máximo de 4 meses. As cotas han de reestablecerse no período de dous anos e é aplicable para arrendadores persoas xurídicas, entidades publicas de vivendas ou gran tenedor (máis de 10 inmobles)
 • Disposición da fianza como pago, o arrendatario deberá repoñer o importe no prazo dun ano desde a celebración do acordo
 • Poderán acceder a estes tanto autónomos como pemes baixo determinados supostos

Os arrendatarios que se beneficiaron do aprazamento temporal e extraordinario no pago da renda sen reunir os requisitos establecidos no artigo 3, serán responsables dos danos e prexuízos que se puideron producir, así como de todos os gastos xerados pola aplicación destas medidas excepcionais, sen prexuízo das responsabilidades doutra orde a que a conduta dos mesmos puidese dar lugar.

Related Post