PRÉSTAMOS IFIS

img

A Xunta de Galicia e o IGAPE poñen a disposición das PEMES, autónomos e emprendedores o programa IFI (Instrumentos Financeiros Innovadores), co obxectivo de mellorar a competitividade das PEMES e a innovación, así como de potenciar a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico.

Trátase dunha serie de préstamos directos que permiten o financiamento das empresas para acadar os obxectivos anteriormente mencionados. As cantidades de préstamo van desde os 50.000 € ata un millón para amortizar entre 7 e 12 anos.

DIFERENTES LINEAS DE PRÉSTAMO

O programa IFI divídese en catro subgrupos diferenciados:

  • IFI Industria 4.0: Pretende apoiar financeiramente a pemes que desenvolvan a súa actividade no ámbito da nova industria e necesiten financiar investimentos en activos fixos e o capital circulante estrutural vinculados a un proxecto de investimento, priorizando tecnoloxías relacionadas coa fábrica do futuro e o concepto Industria 4.0 (produtos intelixentes, Big Data, robótica…).
  • IFI Innova: Busca apoiar financeiramente proxectos innovadores de pemes, financiando activos tanxibles e intanxibles e gastos de desenvolvemento e innovación. Priorizando o impulso e promoción de actividades de I+i lideradas polas empresas, apoio á creación e consolidación de empresas innovadoras e á compra pública innovadora.
  • IFI Emprende: Busca apoiar financeiramente a pemes promovidas por emprendedores, facilitando o aproveitamento económico de novas ideas e impulsando a creación de novas empresas, para que acometan os investimentos necesarios para a posta en marcha do seu negocio en Galicia.
  • IFI Relanzamento: Dirixidos a apoiar financeiramente a empresas que tras ou durante un proceso de refinanciamento ou reestruturación que lles dificulta o acceso ao financiamento bancario, necesiten investimentos en activos fixos e en capital circulante estrutural vinculado ao investimento, para mellorar a súa rendibilidade e recuperar mercado.

BENEFICIARIOS

Como comentamos anteriormente, estes instrumentos financeiros están dirixidos a pequenas e medianas empresas pero tamén, no caso da liña IFI Industria 4.0, sería accesible para autónomos que sexan Peme. Deben ter centro de traballo en Galicia.

PRAZO SOLICITUDES

 Poderase solicitar calquera das súas modalidades ata o 31 de decembro de 2018, a non ser que se esgote o crédito orzamentario para a modalidade de crédito elixida.

LIGAZÓNS DE INTERÉS:

CADRO RESUMEN IGAPE

RESOLUCIÓN AXUDAS

 

Related Post

PRÉSTAMOS IFIS

img

La Xunta de Galicia y el IGAPE ponen a disposición de las PYMES, autónomos y emprendedores el programa IFI (Instrumentos Financieros Innovadores), con el objetivo de mejorar la competitividad de las PYMES y la innovación, así como de potenciar la investigación y el desarrollo tecnológico.

Se trata de una serie de préstamos directos que permiten la financiación de las empresas para alcanzar  los objetivos anteriormente mencionados. Las cantidades de préstamo van desde los 50.000 € hasta un millón a amortizar entre 7 y 12 años.

DIFERENTES LINEAS DE PRÉSTAMO

El programa IFI se divide en cuatro subgrupos diferenciados:

  • IFI Industria 4.0: Pretende apoyar financieramente a pymes que desenvuelvan su actividad en el ámbito de la nueva industria y necesiten financiar inversiones en activos fijos y el capital circulante estructural vinculados a un proyecto de inversión, priorizando tecnologías relacionadas con la fábrica del futuro y el concepto Industria 4.0 (productos inteligentes, Big Data, robótica…).
  • IFI Innova: Busca apoyar financieramente proyectos innovadores de pymes, financiando activos tangibles e intangibles y gastos de desarrollo e innovación. Priorizando el impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por las empresas, apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y a la compra pública innovadora.
  • IFI Emprende: Busca apoyar financieramente a pymes promovidas por emprendedores, facilitando el aprovechamiento económico de nuevas ideas e impulsando la creación de nuevas empresas, para que acometan las inversiones necesarias para la puesta en marcha de su negocio en Galicia.
  • IFI Relanzamiento: Dirigidos a apoyar financieramente a empresas que tras o durante un proceso de refinanciación o reestructuración que les dificulta el acceso a la financiación bancaria, necesiten inversiones en activos fijos y en capital circulante estructural vinculado a la inversión, para mejorar su rentabilidad y recuperar mercado.

BENEFICIARIOS

Como hemos comentado anteriormente, estos instrumentos financieros están dirigidos a pequeñas y medianas empresas pero también, en el caso de la línea IFI Industria 4.0, sería accesible para autónomos que sean Pyme. Deben tener centro de trabajo en Galicia.

PLAZO SOLICITUDES

Se podrá solicitar cualquiera de sus modalidades hasta el 31 de diciembre de 2018, a no ser que se agote el crédito presupuestario para la modalidad de crédito elegida.

ENLACES DE INTERÉS:

CUADRO RESUMEN IGAPE

RESOLUCIÓN AYUDAS

 

Related Post