Re-Acciona 2016/2017: Optimización Financeira e Mellora do Circulante

img

Arxon Estratexia é a consultora adxudicataria do servizo de Optimización Financeira e Mellora do Circulante do PROGRAMA RE-ACCIONA 2016-2017 (IGAPE-XUNTA DE GALICIA).

 •  Vendes cada vez máis e ganas menos? Talvez teña cabida unha revisión da rendibilidade da explotación das diferentes liñas de negocio.
 •  Consideras que necesitas mellorar ou aumentar o control do teu negocio? A través de sinxelas ferramentas adaptadas como o Plan de Tesouraría ou Orzamento de Ingresos e Gastos pode levar a cabo unha xestión preventiva.
 •  Tes numerosos clientes de dubidoso cobro ou incobrables? Cunhas políticas financeiras comerciais adecuadas este risco reducirase ao máximo.
 •  A xestión coa túa entidade habitual volveuse moi difícil? Delega a negociación para ese refinanciamento que se resiste.
 •  Desexas tomar as rendas directivas do teu negocio? Deseñamos un plan de formación práctico e enfocado ás necesidades do teu negocio.

Se algunha destas cuestións aprémache este programa está deseñado para ti.

Todas as empresas, sexa cal for a súa dimensión, sector e situación concreta de evolución deben exporse unha revisión financeira para alcanzar tres obxectivos:

 • Identificar riscos financeiros e patrimoniais, presentes e futuros, e mesmo derivacións fiscais asociadas.
 • Planificar a súa evolución financeira, segundo o seu proxecto futuro.
 • Definir ferramentas para control de xestión desde a dirección, no seu papel predictivo das necesidades operativas e estratéxicas da empresa.

Desde o Programa Re-Acciona, no Lote de Optimización Financeira, Arxon Estratexia axuda ás empresas galegas a alcanzar os devanditos retos.

En que consiste o Servizo de Optimización Financeira?

Trátase de Servizos de asesoramento práctico, sobre o terreo e para a Dirección, no ámbito financeiro dirixido á toma eficiente de decisións desde a empresa.

Como funciona o servizo?

Iníciase mediante un proceso compartido de análise e deseño de accións, que dá paso a un plan de actuación práctico, específico e adaptado a cada empresa.  Este plan impleméntase da man da Dirección perseguindo obxectivos concretos.

O fin último, é que o coñecemento quede na empresa, para que se poidan dar os seguintes pasos de forma autónoma por parte da Dirección da empresa.  É por iso que o proceso inclúe en moitas ocasións acciones de formación específica.

Ademais, desenvolveranse traballos na casa do Cliente con persoal de apoio da consultora de forma permanente e durante a execución do proxecto, achegando medios para a súa realización, liberando de tarefas á organización da empresa.

Cal é o alcance das actuacións?

Detallamos a continuación algunhas das accións concretas de mellora que contempla o servizo que presta Arxon Estratexia:

 • Procura de financiamento tradicional e alternativo.
 • Negociación e xestión bancaria segundo situación específica do Cliente.
 • Revisión e mellora de procesos financeiros e implantación de novos procedementos necesarios.
 • Identificación de riscos operativos e minimización ou eliminación.
 • Reestruturación financeira para viabilidade do negocio.
 • Valoración da empresa ou unidade de negocio.
 • Formación específica ?in Company? en áreas de xestión administrativo-financeira.
 • Implantación de ferramentas de control e xestión financeira.
 • Revisión fiscal para identificación de continxencias.

Que beneficios achega ás empresas participantes?

 1. Potencia a viabilidade económica e financeira da empresa.
 2. Adecuación específica a cada empresa de servizos consultoría financeira.
 3. Desenvolvo dunha dirección máis eficiente con visión financeira para a toma de decisións.
 4. Establecemento de sistemas de información e control sobre a función financeira.
 5. Transmisión de coñecementos teórico-prácticos á empresa derivados dunha implantación do plan de actuación traducido nunha aprendizaxe adecuada ás necesidades de cada compañía.

A continuación detallamos as convocatorias do programa desde o inicio de 2016 que serán ampliadas a partir de febreiro e durante todo o 2017.

CONVOCATORIA              INICIO DO PRAZO              FIN DO PRAZO           

   2016-1                                          04/08/2016                                    16/09/2016

   2016-2                                          19/09/2016                                    21/10/2016

   2016-3                                          24/10/2016                                    25/11/2016

   2017-1                                          13/01/2017                                    28/02/2017

Ligazóns:

PROGRAMA RE-ACCIONA DE IGAPE

LINKEDIN ARXON ESTRATEXIA

Related Post

Re-Acciona 2016/2017: Optimización Financiera y Mejora del Circulante

img

Arxon Estrategia es la consultora adjudicataria del servicio de Optimización Financiera y Mejora del Circulante del PROGRAMA RE-ACCIONA 2016-2017 (IGAPE-XUNTA DE GALICIA).

 •  ¿Vendes cada vez más y ganas menos? Tal vez tenga cabida una revisión de la rentabilidad de la explotación de las diferentes líneas de negocio.
 •  ¿Consideras que necesitas mejorar o aumentar el control de tu negocio? A través de sencillas herramientas adaptadas como el Plan de Tesorería o Presupuesto de Ingresos y Gastos puede llevar a cabo una gestión preventiva.
 •  ¿Tienes numerosos clientes de dudoso cobro o incobrables? Con unas políticas financieras comerciales adecuadas este riesgo se reducirá al máximo.
 •  ¿La gestión con tu entidad habitual se ha vuelto muy difícil? Delega la negociación para esa refinanciación que se resiste.
 •  ¿Deseas tomar las riendas directivas de tu negocio? Diseñamos un plan de formación práctico y enfocado a las necesidades de tu negocio.

Si alguna de estas cuestiones te apremia este programa está diseñado para ti.

Todas las empresas, sea cual sea su dimensión, sector y situación concreta de evolución deben plantearse una revisión financiera para alcanzar tres objetivos:

 • Identificar riesgos financieros y patrimoniales, presentes y futuros, e incluso derivaciones fiscales asociadas.
 • Planificar su evolución financiera, según su proyecto futuro.
 • Definir herramientas para control de gestión desde la dirección, en su papel predictivo de las necesidades operativas y estratégicas de la empresa.

Desde el Programa Re-Acciona, en el Lote de Optimización Financiera, Arxon Estrategia ayuda a las empresas gallegas a alcanzar dichos retos.

¿En qué consiste el Servicio de Optimización Financiera?

Se trata de Servicios de asesoramiento práctico, sobre el terreno y para la Dirección, en el ámbito financiero dirigido a la toma eficiente de decisiones desde la empresa.

¿Cómo funciona el servicio?

Se inicia mediante un proceso compartido de análisis y diseño de acciones, que da paso a un plan de actuación práctico, específico y adaptado a cada empresa.  Este plan se implementa de la mano de la Dirección persiguiendo objetivos concretos.

El fin último, es que el conocimiento quede en la empresa, para que se puedan dar los siguientes pasos de forma autónoma por parte de la Dirección de la empresa.  Es por ello que el proceso incluye en muchas ocasiones acciones de formación específica.

Además, se desarrollarán trabajos en la casa del Cliente con personal de apoyo de la consultora de forma permanente y durante la ejecución del proyecto, aportando medios para su realización, liberando de tareas a la organización de la empresa.

¿Cuál es el alcance de las actuaciones?

Detallamos a continuación algunas de las acciones concretas de mejora que contempla el servicio que presta Arxon Estrategia:

 • Búsqueda de financiación tradicional y alternativa.
 • Negociación y gestión bancaria según situación específica del Cliente.
 • Revisión y mejora de procesos financieros e implantación de nuevos procedimientos necesarios.
 • Identificación de riesgos operativos y minimización o eliminación.
 • Reestructuración financiera para viabilidad del negocio.
 • Valoración de la empresa o unidad de negocio.
 • Formación específica “in Company” en áreas de gestión administrativo-financiera.
 • Implantación de herramientas de control y gestión financiera.
 • Revisión fiscal para identificación de contingencias.

¿Qué beneficios aporta a las empresas participantes?

 1. Potencia la viabilidad económica y financiera de la empresa.
 2. Adecuación específica a cada empresa de servicios consultoría financiera.
 3. Desarrollo de una dirección más eficiente con visión financiera para la toma de decisiones.
 4. Establecimiento de sistemas de información y control sobre la función financiera.
 5. Transmisión de conocimientos teórico-prácticos a la empresa derivados de una implantación del plan de actuación traducido en un aprendizaje adecuado a las necesidades de cada compañía.

A continuación detallamos las convocatorias del programa desde el inicio de 2016 que serán ampliadas a partir de febrero y durante todo el 2017.

CONVOCATORIA              INICIO DEL PLAZO              FIN DEL PLAZO           

   2016-1                                          04/08/2016                                    16/09/2016

   2016-2                                          19/09/2016                                    21/10/2016

   2016-3                                          24/10/2016                                    25/11/2016

   2017-1                                          13/01/2017                                    28/02/2017

Enlaces:

PROGRAMA RE-ACCIONA DE IGAPE

LINKEDIN ARXON ESTRATEGIA

Related Post