CURSO COMO MELLORAR A RENDIBILIDADE MEDIANTE A XESTIÓN DE COMPRAS E PROVEDORES

img

CURSO COMO MELLORAR A RENDIBILIDADE MEDIANTE A XESTIÓN DE COMPRAS E PROVEDORES

 

A rendibilidade non pasa por comprar máis e barato, senón mellor.

Do 3 ao 6 de outubro de 2016, Rafael Martínez-Carrasco, Socio-Director de Arxon Estratexia impartirá na Cámara de Comercio da Coruña, o curso ?Como mellorar a rendibilidade mediante a xestión de compras e provedores?, imprescindible para pemes e autónomos que queren mellorar a rendibilidade do seu negocio.

CONTIDOS DO CURSO:

Función loxística na empresa. Ciclo de compras. Custos loxísticos. Previsión da demanda. Stock na empresa e custo de ruptura de stock para o negocio.

Práctica: Cálculo do Punto de Pedido Óptimo.

Selección de provedores (mellora da rendibilidade económica). Información previa e solicitude de ofertas. Negociación con provedores: determinantes obxectivos, subxectivos e psicolóxicos. Solicitude de pedido e análise do desempeño. Comunicación: escrita, verbal, non verbal, telemática.

O proceso de compras. Planificación e previsión das compras. Orzamento de compras. Xestión de stocks. Custo total do aprovisionamento. Rendibilidade das compras.

Adecuación do medio de pago (mellora da rendibilidade financeira). Recibo, cheque, pagarei, letra de cambio, etc.

OBXECTIVOS: desenvolver a aprendizaxe adecuada de negociación para a optimización das compras na empresa. Saber como preparar unha negociación para aumentar as posibilidades de éxito.

ORIENTADO PREFERENTEMENTE A: empresarios, xerentes, persoal técnico relacionado e interesados en xeral.

METODOLOXÍA: eminentemente práctico, con exemplos. Utilización de medios audiovisuais.

 

PRAZAS LIMITADAS – CERTIFICADO ACREDITATIVO

DATA E HORA LÍMITE DE INSCRICIÓN: 29 DE SETEMBRO, 13:00 HORAS

 

HORARIO E DURACIÓN: 18:30 a 21:30 horas (Luns a Xoves), 12 horas.

MATRÍCULA: 115,00 ?. 85,00 ? para empresarios e persoal de empresas socias da Cámara. Ata o 100% de bonificación (Fundación Estatal para a Formación no Emprego), solicite e cubra a documentación necesaria en: formacion@camaracoruna.com

IMPARTE: D. Rafael Martínez-Carrasco Samartín.

INFORMACIÓN E MATRÍCULA: Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación da Coruña. C/Alameda, 30, 1º. A Coruña. Tel: 981 216 072.

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Centro de Formación da Cámara. C/Mendaña de Neyra, 3 (lateral ao Recinto Feiral de EXPOCORUÑA).

 

Related Post

CURSO CÓMO MEJORAR LA RENTABILIDAD MEDIANTE LA GESTIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES

img

CURSO CÓMO MEJORAR LA RENTABILIDAD MEDIANTE LA GESTIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES

 

La rentabilidad no pasa por comprar más y barato, sino mejor.

Del 3 al 6 de octubre de 2016, Rafael Martínez-Carrasco, Socio-Director de Arxon Estrategia impartirá en la Cámara de Comercio de A Coruña, el curso “Cómo mejorar la rentabilidad mediante la gestión de compras y proveedores”, imprescindible para pymes y autónomos que quieren mejorar la rentabilidad de su negocio.

CONTENIDOS DEL CURSO:

Función logística en la empresa. Ciclo de compras. Costes logísticos. Previsión de la demanda. Stock en la empresa y coste de ruptura de stock para el negocio.

Práctica: Cálculo del Punto de Pedido Óptimo.

Selección de proveedores (mejora de la rentabilidad económica). Información previa y solicitud de ofertas. Negociación con proveedores: determinantes objetivos, subjetivos y psicológicos. Solicitud de pedido y análisis del desempeño. Comunicación: escrita, verbal, no verbal, telemática.

El proceso de compras. Planificación y previsión de las compras. Presupuesto de compras. Gestión de stocks. Coste total del aprovisionamiento. Rentabilidad de las compras.

Adecuación del medio de pago (mejora de la rentabilidad financiera). Recibo, cheque, pagaré, letra de cambio, etc.

OBJETIVOS: desarrollar el aprendizaje adecuado de negociación para la optimización de las compras en la empresa. Saber cómo preparar una negociación para aumentar las posibilidades de éxito.

ORIENTADO PREFERENTEMENTE A: empresarios, gerentes, personal técnico relacionado e interesados en general.

METODOLOGÍA: eminentemente práctico, con ejemplos. Utilización de medios audiovisuales.

 

PLAZAS LIMITADAS – CERTIFICADO ACREDITATIVO

FECHA Y HORA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 29 DE SEPTIEMBRE, 13:00 HORAS

 

HORARIO Y DURACIÓN: 18:30 a 21:30 horas (Lunes a Jueves), 12 horas.

MATRÍCULA: 115,00 €. 85,00 € para empresarios y personal de empresas socias de la Cámara. Hasta el 100% de bonificación (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo), solicite y cubra la documentación necesaria en: formacion@camaracoruna.com

IMPARTE: D. Rafael Martínez-Carrasco Samartín.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de A Coruña. C/Alameda, 30, 1º. A Coruña. Tel: 981 216 072.

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Centro de Formación de la Cámara. C/Mendaña de Neyra, 3 (lateral al Recinto Ferial de EXPOCORUÑA).

 

Related Post